Trewalchmai

Cyngor Cymuned Trewalchmai Community Council

Bydd Cyngor Cymuned Trewalchmai yn cyfarfod yng Nghanolfan yr Henoed ar nos Lun cyntaf o bob mis, heblaw am ym mis Awst a mis Rhagfyr, pan na chynhelir cyfarfodydd. Mae’r Cyngor Cymuned yn gwasanaethau pentref Gwalchmai yn unig, ac mae’n cynnwys 10 aelod etholedig o’r gymuned leol.

Mae’n aelod o Un Llais Cymru. Mae’r Cyngor yn gyfrifol am gynnal a chadw’r llwybrau cyhoeddus yn y pentref, ac am gynnal a chadw cloc y pentref sy’n gofeb i fechgyn ifanc y pentref a gollodd eu bywydau yn y ddau ryfel byd. Mae hefyd yn cynrychioli’r preswylwyr lleol ar Bwyllgor Cyswllt y Cyngor Sir.

Cyngor Cymuned TrewalchmaiTrewalchmai Community Council meets at the Pensioners Hall in Gwalchmai on the first Monday of every month apart from the months of August and December, when no meetings are held.   The Community Council serves the village of Gwalchmai only, and is made up of 10 elected members from the local community.   It is a member of One Voice Wales.

The Council has responsibility for the maintenance and upkeep of the public footpaths in the village and for the maintenance and upkeep of the village clock, which is a memorial to the young men from the village who lost their lives in the two world wars..  It also represents the local residents at the County Council liaison committee.

================================================================

 

CYNGOR CYMUNED TREWALCHMAI COMMUNITY COUNCIL

Hysbyseb Swydd Clerc i’r Cyngor.

Mae Cyngor Cymuned Trewalchmai yn edrych i benodi Clerc/Swyddog Ariannol Cyfrifol i’r Cyngor.  Bydd y sawl a benodir yn atebol am reoli adnoddau yn effeithiol, ac  yn gyfrifol am weinyddu cyllid y Cyngor Cymuned.   Bydd rhaid i’r sawl a benodir fynychu cyfarfodydd gyda’r nos.

 Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Monitro ac yn sicrhau cydbwysedd rhwng cyfrifon.
 • Paratoi dogfennau dwyieithog ar gyfer archwiliadau.
 • Paratoi agendau dwyieithog ar gyfer cyfarfodydd.
 • Mynychu cyfarfodydd a pharatoi cofnodion dwyieithog i’w cymeradwyo. Cynhelir 10 cyfarfod o’r Cyngor Cymuned bob blwyddyn.
 • Y gallu i greu a chymhwyso cyllidebau a chyfrifon.

 Gofynion Allweddol:

 • Iaith Gymraeg yn hanfodol – mae gan y Cyngor Bolisi Iaith Gymraeg.
 • Paratoi llythyr/e-bost i safon dda.
 • Y gallu i gyfathrebu’n effeithiol yn Gymraeg ac yn Saesneg.
 • Y gallu i gymryd cofnodion o safon.
 • Profiad o weithdrefnau gweinyddol.
 • Sgiliau cyfrifiadurol da.

 Yn ddeniadol:   Profiad presennol neu flaenorol fel Clerc Cyngor Cymuned/Tref.

 Cyflog:  I’w drafod.

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau :  8/10/2021.   Dylid anfon ceisiadau at Mrs.M E Price, Groeslon, Gwalchmai, Ynys Môn LL65 4SP neu dros e-bost i:  post@cyngorgwalchmai.co.uk

 This is a Job Advert for Clerk to the Trewalchmai Community Council for which Welsh, both written and spoken,  is essential.